Thursday, 13 October 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಕೋಟಿ ತಾರೆ ನಾಚುವಂತ ಅಂದ ನಿನ್ನದು
ಚಂದ್ರ ನೊಡಿ ಓಡುವಂತ ಚಂದ ನಿನ್ನದು
ಬಿಂಬ ನೊಡಿ ಕಾಡುವಂತ ಚಲುವು ನಿನ್ನದು
ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಯುವಂತ ಪಾಳಿ ನನ್ನದು ||


ಚುಕ್ಕಿ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿದಾಗ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನನು
ಮೆಚ್ಚಿ ನೀನು ಕೂಗಿದಾಗ ಕದ್ದೆ ನನ್ನನು
ಪ್ರೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಬಾರೆ ಒಚಿನ್ನು
ನೀನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟೋದರೆ ಗತಿ ಯಾರಿನ್ನು ||


ಪಾಪ ಕೂಪ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೇನು
ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ಮರೆತೆಯಲ್ಲೆ ನೀನು ಹೀಗೆನು
ಮನದ ಪುಟವ ತೆರೆದುಬಂದೆ ಸುಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿನು
ಭಾನ ಚಂದ್ರ ದಕ್ಕದೆಂದು ಪಾಠ ಅರಿತೆನು ||

No comments:

Post a Comment