Monday, 26 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು.

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ
ಈಟಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ದ ನಗುವಲಿ
ಬೇಯುತಿದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ನಂಬಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯೆನ್ನು
ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಏನು
ಕಾರಣ ಹೇಳದೇ ಹೋದೆಯಾ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ


ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕನಸ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ
ಬಂದು ನೀನೇಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಳ ತಿಳಿಯದಾದೆಯಲ್ಲೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲೆ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ


ಸಾವಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೊದು ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ
ನೋವನ್ನು ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ
ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುತಿಹೆಯಲ್ಲ
ಹೇಗೆ ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಿ
ದೇವತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ
ನಿನಿಲ್ಲದೇ ನಾನುಳಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಯಿತಲ್ಲ
ನೀನಲ್ಲದೆ ನಾನೇಕೆ ಬದುಕಲಿ ಇನ್ನ
ಕಾಯಲಾರೆನು ನಾ ನಿನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನು ಆಡಿದ್ದು ಮೋಸಕೇ
ಕಾಟವ ಕೊಟ್ಟು ಹೊದಯ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ

Tuesday, 20 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು..

ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಳೆಯಲಿ...
ಕೋಲ್ ಮಿಂಚಿನ ತೆರದಲಿ...
ಕನಸಲಿ ಬಂದು ಮೆರೆವೆ...
ಮರೆವಲೂ ನೆನಪಾಗುವೆ...
ಕಣ್ ಮನ ಸೆಳೆಯುತಲಿ...
ನನ್ನೇಕೆ ಕಾಡುತಲಿರುವೆ...

ಮಿಂಚಲ್ಲೂ ಕಾಣುವೆ...
ಪ್ರತಿಹನಿಯಲೂ ಮೆರೆವೆ...
ಒಲವಿನ ಮಂದಾರವೆ...
ನನ್ನಲೇನು ದ್ವೇಷವೆ...
ಕನಸ ನೆನಪು ಅಳಿಸದೆ...
ನನ್ನೇಕೆ ಕಾಡುತಲಿರುವೆ...

ನೆನಪುಗಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ...
ಬಂದು ನೀ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ...
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓಕುಳಿ...
ಕಾಡದಾಗಿದೆ ದಾರಿ ಓ ಮನವೆ...
ಸೋತೆನು ನಾನು ನಿನಗಿಲ್ಲಿ...
ಸೋತರು ನನ್ನೇಕೆ ಕಾಡುತಲಿರುವೆ...

Saturday, 17 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು..

ನನ್ನವಳು ಇಂದು ನನ್ನಜೊತೆ ಇಲ್ಲ...
ನಾ ನಂಬಿದ ಗೆಳತಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಳಲ್ಲ...
ಆ ದೇವರಿಗಂತೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ...
ಮನಸಿನೊಂದಿಗಿನ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸಲ್ಲ...
ಹಂಚದಾದೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲ್ಲ...
ಕಾಯುತಲಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ನಲ್ಲ...
ನೀನಿರದೇ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ...


ಮನಸ ಸೆಳೆದೆ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟದಿಂದ...
ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ದಿನದಂದು...
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ಕನಸಕಂಡು...
ಬಯಸಿದೆ ಮನದೊಡತಿಯ ಆಗಲೆಂದು...
ಹೃದಯದಿ ಜಾಗವಿದೆ ನಿನಗೆಂದೆಂದು...
ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವೆ ಜಾಗಗವ ಮರುಜನ್ಮಕೆಂದು...
ವಿದಿಯು ಆಟವಾಡಿತು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಂದು...
ಕರೆಯಲು ಬಂದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆಂದು...

Thursday, 15 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು..

ಅ ಶಶಿಯಾ ಕಳೆಯು ನಿನ್ನಯಾ ವದನದಿ...
ಬಂದಿಯಾದೆನು ನಾ ನಿನ್ನಯಾ ಪ್ರೇಮದಿ...
ಪ್ರೇಮದಾ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದೇ ಮನಸಲಿ...
ಹೇಳಲಾರೆನು ನಾ ನಿನ್ನಯಾ ಎದುರಲಿ...

ನೀನಾಡೋ ಮರುಳು ಮರುಳಾಟದಲಿ...
ಕಳೆದು ಹೋದೆನು ನಾನು ನನ್ನಲಿ...
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಧಾರೆಯ ಸುರಿಸು ನನ್ನಲಿ...
ಮೂಡಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನಯಾ ಮನದಲಿ...

ಏತಕೆ ಬಂದೆ ನಿನೇಕೆ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ...
ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡೆನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಾ ಮಾಯೆಯಲಿ...
ನೀಡು ಅನುಮತಿಯನು ನನಗಿಂದು...
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು...

ಕಾಯುತ ಕುಳಿತಿಹೆ ನಿನ್ನಯಾ ದಾರಿಗೆ...
ಸಿಗದಾಯಿತೆ ಬರಲು ನಿನಗೆ ಸಾರಿಗೆ...
ಬೀರಲಾರೆಯಾ ನನ್ನಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಾ ಹೂನಗೆ...
ಮಾಡಬೆಕೆಂದಿಹೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ...

ಕಾಣವಾ ಕನಸಲೆಲ್ಲ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ...
ಮನದಲಿ ಎಂದು ನನಗೆ ನೀ ಜಾಗ ಕೊಡುವೆ...
ನಿನಗಾಗಿ ಜನುಮ ಜನುಮ ಕಾಯುತಲಿರುವೆ...
ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುತ ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಸುತಿರುವೆ...

Wednesday, 14 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು..

ಮನಸೆಂಬ ಮುಂಗಾರಲ್ಲಿ...
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ...
ಆ ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ...
ಅಡಗೋ ಚಂದಿರನ ತೆರದಲ್ಲಿ...
ಮೈ ಮರೆಸೊ ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲಿ...


ಪ್ರೇಯಸಿಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ...
ಭೂ ತಾಯೀ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ...
ತುಸುಮೆಲ್ಲ ಬಿಸುವ ತಂಗಾಳೀಲಿ...
ಗಗನದ ಚುಕ್ಕಿಯ ನೋಡುತಲಿ...
ನಿನ್ನ ನೆನಪಲಿ ಕನಸ ಕಾಣುತಲಿ...


ಕಾಡುತಿರುವೆ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ...
ಕನಸೆಂಬ ಓಕುಳಿ ಚಲ್ಲಿ...
ಆಗು ನನ್ನ ಬದುಕಲಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ...
ಸದಾ ನೀನಿದ್ದರೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ...
ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆ ನಾ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ...


ಕಾದಿರುವೆನು ನಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ...
ನೆಪವೇಕೆ ಬರಲು ನಿನಗಿಲ್ಲಿ...
ಕಾಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ...
ಬಳಲುತಿಹೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಮೆಲಕಲ್ಲಿ...
ತಿಳಿಯೆನು ನಾ ಅಂತದೇನಿದೆ ನಿನ್ನಲಿ...


ಬಾ ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ...
ಕಾಡುತಿರುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ...
ಮನಸೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ...
ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಬೆಳಕ ಚಲ್ಲಿ...
ಓ ಗೆಳತಿ ಬಾ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ...

Tuesday, 13 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು.

ನೆನಪಿನಲ್ಲೆ ನೆನಪಾಗೆ...
ನೆನಪುಗಳೇ ಪ್ರೇಮವಾಗೆ...
ನೆನಪಲೇ ಉಳಿವಾಗೆ...
ನನಗವಳ ನೆನಪಾಗೆ...
ಮನದಿ ಬೇಸರವಾಗೆ...


ನೆನಪಲ್ಲೆ ನೀ ಅಳಿವಾಗೆ...
ಮಗುವಂತೆ ನಾ ಅಳುವಾಗೆ...
ಅಳಿವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೆ...
ಆಳುತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮನದಾಗೆ...
ನೆಲೆಸಿರುವೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗೆ...

ಕನಸಲ್ಲಿ ನೇನಪಾಗೆ...
ಉಸಿರಿಗೆ ಪೆಸರಾಗೆ...
ಪೆಸರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗೆ...
ನಾನೇ ನೀನಾಗೆ...
ನನ್ನಲೋಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗೆ...

ಬಯಸಿದೆ ನಿ ಬರಲೆನ್ನ ಎದೆಯಾಗೆ...
ಏಕೆ ಬರದಾದೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಾಗೆ...
ಒಮ್ಮೆ ಬಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗೆ...
ಕಂಡೆನಾನಿನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಗೆ...
ಬಾ ಸಾಕು ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯಾಂಗೆ...

Saturday, 10 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು.

ಮನಸಾರೆ ಮನಸೆಳೆದ
ಮಾನಸ ಗೆಳತಿ ನೀ...
ಮನದಾಳದಿ ನೆನಪಾಗೆ
ಸಂದೆಶ ಕಳಿಸುವೆ ನೀ...

ಅಂದಾಯಿತು ನನಗೆ
ನಿನ್ನಯಾ ಪರಿಚಯ...
ಕಾಯುತಾ ಕುಳಿತೆನು
ನಿ ಬರುವುದೇ ಸಂಶಯ...

ಯಾಕೆ ಕದ್ದೆ ಮನಸನ್ನ
ನೀ ಒಬ್ಬಳು ಕಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ...
ಕಳೆಯುತಿರುವೆ ದಿನವ
ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೊಡುತ ಹೀಗೆ...

ಕಾಡುತಿರುವೆ ನೀನೇಕೆ
ಮನದಾಸೆ ತಿಳಿಯದೆ...
ವೇದನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿಹೆ
ಮನವು ಕಾಡುತಲಿದೆ...

ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಗಾಗಿ...
ಕಾಣುತಿರುವೆ ಕನಸನೀಗ...
ಆ ದಾರಿಯೇ ದೂರಾದಾಗ...
ಉಳಿದೆ ನೀ ಬರಿ ನೆನಪಾಗಿ...

Saturday, 3 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಆ ಮೋಡ ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಸಿ ಹೋಗಿದೆ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ನೋವು ನಿನಗಿಂದು ಅರ್ಥವಾಗದೇ

ನಿನ್ನೆಸರೆ ನನ್ನುಸಿರು
ನಿನ್ನೊಲವೆ ನನ್ನ ಗೆಲವು
ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ನೀನೇನೆ ನನ್ನೊಡತಿ


ಆ ಮೋಡ ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಸಿ ಹೋಗಿದೆ

ನಿನ್ಯರೋ ನಾನ್ಯಾರೋ
ಇದನ್ನ ಹೇಳೋರ್ಯಾರೋ
ನನ್ನೊಲವ ನೀ ಅರಿಯೆ
ನನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ನೀ ಸವಿಯೇ

ಆ ಮೋಡ ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಸಿ ಹೋಗಿದೆ

ಓ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯೇ
ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನೀನು ಕಾಣ್ತಿಯೇ
ಹಗಲಲ್ಲು, ಇರುಳಲ್ಲು
ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಲು ಕಣ್ತೆರೆಯಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ

ಆ ಮೋಡ ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಸಿ ಹೋಗಿದೆ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನಿರಲು
ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ಬರಲು
ನೀನೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಮೌನ

ಆ ಮೋಡ ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಸಿ ಹೋಗಿದೆ

ಓ ಮನಸೇ ನೀ ನೆನಸೆ
ಅವಳನ್ನೇ ನೀ ನೆನಸೆ
ಓ ಹೃದಯಾ ನೀ ಹೇಳೆಯಾ
ಅವಳನ್ನು ನೀ ಮರೆಯುವೆಯ

ಆ ಮೋಡ ಈ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೀಸಿ ಹೋಗಿದೆ

ನನ್ನ ಕನಸು

ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕನಸಿನ ವರ್ಣನೆ.

ಅದೋಂದು ದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯ 5 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆದ. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಕೂಡಲೆ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಬೆಟ್ಟದತ್ತ ಓಡಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೆಲ ಕಾಣದಷ್ಟು ಮಂಜು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಆಗತಾನೇ ಎದ್ದು ಹಸಿವಾಗಿದೆ ತಿಂಡಿಕೊಡಮ್ಮ ಎನ್ನೊತರದಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಮರಿಗಳ ಕಲರವ, ಬೆಳಗಿನ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಹೊರಟ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರದಂತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ. ಆಗಾಗ ಮೈ ಜುಂ ಎನಿಸುವಂತೆ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿ ಇಂತ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭುವಿಗಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಯಿತು, ಸುತ್ತಲೂ ಅರಸಿದೆ ಒಂದು ನದಿ ಜುಳುಜುಳು ನಾದದ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದೆ. ನೀರೊ ಅಮೃತವೋ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುತ್ತಲೂ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದೆ ಆಗ ನದಿಯಾಚೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಾದ ಅದ್ಬುತ ಹೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಬಾ ಎಂದು ನನ್ನ ಕೂಗಿದಂತಾಗಿ ಹೇಗೊ ಭಗೀರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನದಿ ದಾಟಿ ಮರವನ್ನ ಏರುವ ಸಮಯದಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ.

ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮರದಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂಚದಿಂದ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಕಂಡ ಕನಸಾದರೂ ಮಾನವ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಮನಸಿನ ಮರುಳಾಟದಲಿ
ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಲಿ
ಪ್ರೇಮಾಂಕುರದ ಕನಸಲ್ಲಿ
ಕಂಡೆ ನಾನೊಂದು ಮಿಂಚು
ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಿಂಚು ||1||


ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಗರದಿ
ನಿನ್ನೆದೆಯ ಬಾನ್ದಳದಿ
ಈ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಿ
ಬೀಗುವೇ ನಾನು ಘರ್ವದಿ
ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಾದುರ್ಯದಿ ||2||

ಅಂದು ಕಂಡೆನಾ ನಿನ್ನನು
ಮತ್ತೆ ಕಾಣಲು ಕಾಯುತಿರುವೆನು
ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪವು ನೀನು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಆದೆ ನಾನು
ಪದ ಪದ ಕೂಡಿಸೊ ಕಬ್ಬಿಗನು ||3||


ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಲಕಲಿ
ಕನಸಿನ ನೆನಪಿನ ಸುಳಿಯಲಿ
ಮನಸಿನ ಪುಟ ಪುಟದಲಿ
ಸುಂದರ ಭಾವನೆಯ ಬಯಲಲಿ
ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಬರಹಗಳಲಿ ||4||


ಕಾಯುತಲಿರುವೆನು ನನ್ನಾಕೆ ದಾರಿಗೆ
ತಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಳು ಆಕೆ ನನ್ನಾಯಾ ಆಸೆಗೆ
ಮನವು ಕಲುಕಿತಂದು ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ
ಆಯಿತು ಆಗ ನನಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಿ ಬೇಸಿಗೆ
ಆಗದಾಯಿತು ಇಂದು ನನ್ನ ಅವಳ ಬೆಸುಗೆ ||5||


ತುಸುಮೆಲ್ಲ ನಗೆಯ ಬೀರಿ ಸೆಳೆದಳು ಮನವನ್ನು
ಪಟ ಪಟ ಮಾತಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು
ನೀನೇ ಬರಬೇಕಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕಿನ್ನು
ಏತಕೆ ಚಿಂತೆ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಬರಲು ನಿನಗಿನ್ನು
ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಾರೆಯಾ ಓ ನನ್ನ ಚಿನ್ನು ||6||

ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಲಕಲಿ ನೆನಪುಗಳು ನೂರೆಂಟು
ಮನಸಿನ ಭಾವದಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ಹತ್ತೆಂಟು
ಬರೆದ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು
ಆ ದೇವರು ಬರೆದಿರುವ ಹಣೆಬರಹ ಹೀಗುಂಟು
ಆತನೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಿಲನಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ||7||